การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเบี้องต้น
ออมก่อน รวยกว่า จริงหรือไม่? พิสูจน์ได้จากคอร์สนี้
4.8 (228 อันดับ)
ลักษณะคอร์สเรียน

หาเงินมาได้มากเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่รู้จักวางแผนการเงินให้ดี 
ก็ไม่สามารถจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จทางการเงินอย่างแท้จริงได้!

หาเงินมาได้มากเท่าไหร่ แต่ถ้าไม่รู้จักวางแผนการเงินให้ดี
ก็ไม่สามารถจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จทางการเงินอย่างแท้จริงได้!

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลมีความสําคัญที่หลายคนอาจยังไม่รู้ หรือว่ารู้แล้วแต่ยังไม่ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของวิชานี้ เพราะมัวแต่มุ่งมั่นหาเงินเพียงอย่างเดียว หารู้ไม่ว่า

ถ้าขาดทักษะการบริหารจัดการเงินแล้ว การที่จะเก็บเงินให้ยั่งยืนก็อาจจะกลายเป็นเรื่องยากได้

นอกจากนี้ยังมีการอธิบายวงจรการเงินของคนรวย เพื่อให้ผู้เรียนพิจารณานําไปปรับใช้กับการจัดการแผนการเงินของตนเองได้ 
และอธิบายความหมายของเงินเฟ้ออย่างเข้าใจง่าย รวมทั้งสอนวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล พร้อมทั้ง
ฝึกทําแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ และสอนให้เข้าใจความหมายของมูลค่าเงินตามเวลา พร้อมทั้งอธิบายความหมาย
ของ "PV FV PMT I N" และยังแถมด้วยการฝึกใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินด้วยแอปพลิเคชันฟรีในสมาร์ทโฟนอย่างทันสมัย
ปิดท้ายด้วยการอธิบายพีระมิดทางการเงินในรูปแบบเฉพาะของผู้สอนว่าแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร และอธิบายความแตกต่าง
การวางแผนหลักประกันสุขภาพระยะยาว 2559-2560 ด้วยตนเอง และฝึกวางแผนภาษีส่วนบุคคลปี 2559-2560

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังที่ใช้สําหรับการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • มีความรู้ในการจัดสรรการเก็บเงินส่วนบุคคลเบี้องต้น

 • มีความรู้ในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเบื้องตัน

 • สามารถตรวจสุขภาพทางการเงินของตนเองในเบื้องต้นได้

 • สามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 • สามารถคิดกองทุนเพื่อการเกษียณอายุอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง

 • สามารถคิดกองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง

 • สามารถคิดกองทุนเพื่อหลักประกันรายได้ของครอบครัวอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง

 • สามารถคํานวนความต้องการทางด้านการกระจายความเสี่ยง เพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลในอนาคตได้

 • เข้าใจวงจรการเงินของคนรวย

 • เข้าใจความหมายของเงินเฟ้อ

 • สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลพร้อมทั้งฝึกทําแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง

 • เข้าใจความหมายของมูลค่าเงินตามเวลา และอธิบายความหมายของ "PV FV PMT I N"

 • สามารถใช้เครื่องคิดเลขทางการเงินด้วยแอปพลิเคชันฟรีในสมาร์ทโฟนได้

 • เข้าใจพีระมิดทางการเงินในรูปแบบเฉพาะของผู้สอนว่าแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

 • สามารถจะจําแนกความแตกต่างของกองทุนรวมแต่ละประเภท

 • สามารถวางแผนหลักประกันสุขภาพระยะยาวของตนเองและครอบครัวได้

 • สามารถวางแผนภาษีส่วนบุคคลปี 2559-2560 ได้ด้วยตนเอง

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการวางแผนการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • คนที่อยู่ในช่วงวัยทํางาน ต้องการวางแผนการเงินของตนเองในระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านการเงินของตนเองในอนาคต

 • หัวหน้าครอบครัวที่ต้องการสํารวจความพร้อมทางการเงินของครอบครัว เพื่อรับมือปัญหาฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 • ผู้ที่ทํางานอิสระ มีรายได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน ต้องการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเอง เช่น ฟรีแลนซ์, ผู้รับเหมาก่อสร้าง และนักร้อง-นักดนตรี

 • ผู้ที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว และต้องการหาวิธีสร้างมูลค่าให้กับเงินในอนาคต เช่น ครู-อาจารย์ หรือข้าราชการในกระทรวงต่างๆ

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำคอร์สเรียน
01:56
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
รายได้ รายจ่าย และเงินออม
08:19
บทที่ 4
วงจรการเงินของคนรวย
02:15
บทที่ 5
กฎ 72
04:06
บทที่ 6
เงินเฟ้อ
03:20
บทที่ 7
งบรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล
04:45
บทที่ 8
แบบฝึกหัด 1
01:24
บทที่ 9
งบดุลส่วนบุคคล
01:47
บทที่ 10
แบบฝึกหัด 2
04:31
บทที่ 11
เฉลยแบบฝึกหัด
03:06
บทที่ 12
การจัดการสินเชื่อ
05:56
บทที่ 13
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล
13:23
บทที่ 14
ความหมายของมูลค่าเงินตามเวลา
04:25
บทที่ 15
เครื่องคิดเลขทางการเงิน
09:53
บทที่ 16
พีระมิดทางการเงิน
03:57
บทที่ 17
การวางแผนเงินออมและการออมเพื่อการเกษียณ
05:59
บทที่ 18
การวางแผนเกษียนอายุเบื้องต้น
07:55
บทที่ 19
การวางแผนหลักประกันรายได้ของครอบครัว
04:51
บทที่ 20
การวางแผนการศึกษาของบุตร
04:10
บทที่ 21
ความหมายของประกันชีวิต
09:40
บทที่ 22
การวางแผนหลักประกันสุขภาพระยะยาว
10:06
บทที่ 23
อธิบายกองทุนรวมแบบต่างๆ
05:19
บทที่ 24
การวางแผนภาษีส่วนบุคคลสำหรับปี 2559
08:42
บทที่ 25
แบบฝึกหัด 3
05:59
บทที่ 26
การวางแผนภาษีส่วนบุคคลสำหรับปี 2560
03:13
บทที่ 27
แบบฝึกหัด
01:47
บทที่ 28
สินทรัพย์ทางการเงินสำหรับการวางแผนภาษี
04:05
ประวัติผู้เขียน
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ Ballarat Grammar School, Australia
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ RMIT University, Melbourne, Australia สาขา Business Information System
เคยทํางานที่บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสด ดูแล ติดตาม วิเคราะห์ จัดเตรียมเอกสาร เกี่ยวกับยอดขาย เพื่อนําเสนอผู้บริหาร
ปัจจุบันให้คําปรึกษาทางด้านวางแผนการเงินส่วนบุคคล (วางแผนเกษียณอายุ การศึกษาบุตร คุ้มครองรายได้ สุขภาพและโรคร้ายแรง) รวมถึง การวางแผนภาษี และประกันวินาศภัย
บริษัท เอไอเอ จํากัด ตําแหน่ง ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นตัวแทนประกันชีวิตโครงการ Future Agency รุ่นที่ 20
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จํากัด ตําแหน่ง ผู้แทนขายหน่วยลงทุนอิสระ
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ง ตัวแทนประกันวินาศภัย
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหน่ง ตัวแทนประกันสุขภาพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวแทนประกันชิวิต
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวแทนวินาศภัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนําการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License)
คุณวุฒิ FChFP คุณวุฒิทางวิชาชีพสําหรับมืออาชีพ ด้านบริการทางการเงิน แห่ง APF in SA Asia Pacific Financial Services Association
คุณวุฒิ สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) The Premier Association of Financial Professionals
ให้สัมภาษณ์กับ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก คอลัมน์ คมคิดธุรกิจนิวเจน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2558 “มืออาชีพวางแผนการเงินเทรนด์กําลังมา-ดีมานด์ยังสูง”
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center