ทักษะการนําเสนออย่างมืออาชีพ
ติดปีกให้การนําเสนอของคุณกับคอร์สเรียนนี้
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร
ลักษณะคอร์สเรียน

ภายในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับ ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร . ผู้เป็นทั้งวิทยากร, นักพูด, นักเขียน, ประธานบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จํากัด . ซึ่งอาจารย์หม่อมนั้นมีรูปแบบการสอนที่สนุกสนาน มีการใช้ลีลาท่าทางและน้ําเสียงเฉพาะตัว . สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังให้รู้สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ตลอดเวลาการเรียนการสอน

ภายในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับ ม.ล.ชัยวัฒน์ ชยางกูร . ผู้เป็นทั้งวิทยากร, นักพูด, นักเขียน, ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จํากัด . ซึ่งอาจารย์หม่อมนั้นมีรูปแบบการสอนที่สนุกสนาน มีการใช้ลีลาท่าทางและน้ําเสียงเฉพาะตัว . สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังให้รู้สึกมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ตลอดเวลาการเรียนการสอน.

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังเพื่อใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • วิเคราะห์ตนเองได้ เพื่อนําจุดบกพร่องไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และผลักดันให้จุดเด่นกลายเป็นจุดขายของตน

 • วิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อสร้างสรรค์การนําเสนอให้ตรงใจและดึงดูดใจผู้ฟังแต่ละประเภท

 • ทําการนําเสนอได้อย่างราบรื่น น่าติดตามและมีความเป็นมืออาชีพ โดยอาศัยทั้งการใช้สายตา น้ําเสียง ท่าทาง และการสร้างสรรค์สื่อประกอบการนําเสนอได้อย่างชัดเจน น่าสนใจ

 • พาผู้ฟังเข้าสู่ช่วงถาม-ตอบ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ฟังในการถามคําถาม และมีส่วนร่วมในการฟังคําตอบ

 • ปิดการนําเสนอได้อย่างน่าประทับใจ สร้างความพอใจแก่ผู้ฟัง และบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการในการนําเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข้อมูล การขาย การนําเสนอผลงาน การแนะนําอะไรก็ตาม

 • รู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นขณะการนําเสนอ เช่น การตอบคําถาม เป็นต้น

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการนําเสนอ

 • บุคคลในสายงานที่ต้องใช้ความสามารถด้านการนําเสนอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้นําเสนอได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น บุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • บุคคลที่ต้องใช้เสียงในการทํางาน เพื่อสร้างความดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจ เช่น นักพูด อาจารย์

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำอาจารย์ผู้สอน พูดเกี่ยวกับประสบการณ์
01:24
บทที่ 2
วัตถุประสงค์ของคอร์สทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
01:47
บทที่ 3
ความสำคัญและการวิเคราะห์ตัวผู้เรียน
02:53
บทที่ 4
วิเคราะห์สื่อที่ท่านใช้นำเสนอและจุดเด่นของท่าน
06:33
บทที่ 5
ความสำคัญและวิธีการจำแนกกลุ่มผู้ฟัง
01:22
บทที่ 6
การนำเสนอตามกลุ่มผู้ฟัง - อำนาจ (Dominance)
01:31
บทที่ 7
การนำเสนอตามกลุ่มผู้ฟัง - ชักชวน (Influence)
01:42
บทที่ 8
การนำเสนอตามกลุ่มผู้ฟัง - สุขุม หนักแน่น (Steadiness)
01:40
บทที่ 9
การนำเสนอตามกลุ่มผู้ฟัง - ยึดหลักปฏิบัติการ (Compliance)
02:25
บทที่ 10
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการนำเสนอ
02:22
บทที่ 11
ประโยชน์ในการใช้สายตา
01:19
บทที่ 12
วิธีการพูด
02:43
บทที่ 13
การยืนนำเสนอ
01:50
บทที่ 14
การเคลื่อนไหว
01:15
บทที่ 15
ความสำคัญและประโยชน์ของสื่อที่ใช้เพื่อนำเสนอ
02:22
บทที่ 16
ข้อมูลที่จำเป็น
02:29
บทที่ 17
การผลิตสื่อ
02:47
บทที่ 18
การเตรียมการนำเสนอ
02:51
บทที่ 19
การนำเสนอ
06:36
บทที่ 20
การนำเสนอแบบ One on One
02:58
บทที่ 21
วิธีลดการตื่นเต้นในการนำเสนอ
04:50
บทที่ 22
เทคนิค 6 ข้อในการถาม-ตอบ
03:03
บทที่ 23
ความสำคัญและหลักการปิดการนำเสนอ
02:41
ประวัติผู้เขียน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
อบรมในหลักสูตรความเป็นผู้นํา Harvard Business School
อบรม CIM (Computer Integrated Manufacturing) ไอบีเอ็ม สหรัฐอเมริกา
อบรมการบริหารระดับสูง President Class มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย (14 ปี)
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท สยามกลการ จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด (2 ปี)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานบริหาร บริษัท ซี อี เอ็นเตอร์ไพรซ์ คอนซัลติ้ง จํากัด
เข้าบริหารกิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
ปี 2538 รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business
ปี 2540 รางวัลบุคคลแห่งความสําเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center