Excel ขั้นสูง: ประยุกต์หลากสาย เรียนรู้จากขั้นกลาง - ขั้นสูง
เวลาน้อยก็เรียนได้ ด้วยเนื้อหาที่ละเอียดเข้าใจง่าย มาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณผ่านคอร์สเรียนนี้กันเถอะ
4.8 (228 อันดับ)
เป็นการสอนโดย สําเริง ยิ่งถาวรสุข
ลักษณะคอร์สเรียน

ระบบปฏิบัติการ การทํางานบน Excel เป็นระบบที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการทํางานปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ
โดยเฉพาะทางด้านสายงานทรัพยากรมนุษย์ ที่จําเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานโปรแกรมในการคํานวณ ประมวล และสรุปผลข้อมูล

ระบบปฏิบัติการ การทํางานบน Excel เป็นระบบที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการทํางานปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบ
โดยเฉพาะทางด้านสายงานทรัพยากรมนุษย์ ที่จําเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานโปรแกรมในการคํานวณ ประมวล และสรุปผลข้อมูล

ซึ่งในคอร์สนี้เราได้รวบรวมทุกอย่างที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการใช้งาน Excel สําหรับการทํางานในสายงานทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ
- คุณจะเข้าใจภาพรวมในการประยุกต์ใช้โปรแกรม
- อีกทั้งแต่ละบทเรียนยังมีความยาวไม่เกิน 10 นาที จึงสะดวกต่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา
- มีการแบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อละเอียดชัดเจน เพื่อง่ายต่อการค้นหา ตามข้อหัวที่ผู้เรียนต้องการ
- และยังมีตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ฝึกทําไปพร้อมๆ กับอาจารย์

ซึ่งคุณจะได้รับทักษะและเทคนิคพิเศษจากอาจารย์ผู้สอนผู้ชํานาญด้านการใช้โปรแกรม
เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในสายงานและความเป็นมืออาชีพในการทํางานผ่านโปรแกรม Excel เรามั่นใจได้เลยว่าภายในคอร์สเรียนนี้
คุณจะได้รับความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถนําไปใช้ได้จริงในสายงานของคุณอย่างแน่นอน

อุปกรณ์จำเป็นต้องเตรียม
 • คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • โปรแกรม Microsofl Excel

 • สถานที่เงียบๆ พร้อมหูฟังใช้ในการเรียน

ประโยชน์ของคอร์สเรียน
 • เข้าใจภาพรวมของการนําโปรแกรม Excel มาประยุกต์ใช้ในงานสายทรัพยากรบุคคลได้

 • จัดการกับข้อมูลที่เป็นวันที่ในงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า การใช้ฟังก์ชันหรือการแสดงผล

 • สร้างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในชีวิตประจําวันได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทํางาน เช่น การสร้างแบบฟอร์มแสดงวันหยุดและการสร้างแบบฟอร์มเกี่ยวกับการทํางานล่วงเวลา

 • นําโปรแกรม Excel มาใช้คํานวณหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยํา เช่น การคํานวณชั่วโมงทํางาน และการคํานวณการตัดเกรดจากคะแนนผลการประเมิน

 • จัดการกับข้อมูลให้ง่ายต่อการเรียกใช้ในครั้งต่อไป เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทราบข้อมูลได้ เช่น การแยกข้อมูลไปกรอกลงในคอลัมน์ การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้พร้อมต่อการนําไปเชื่อมโยงกับตารางอื่นๆ

 • สร้างรายงานประจําเดือนแบบอัตโนมัติได้ เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นยําและลดเวลาในการคํานวณหรือตั้งค่าต่างๆ อีกทั้งยังมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและสามารถเพิ่มกราฟหรือตกแต่งให้ดูเข้าใจได้ง่ายขึ้น

เป้าหมายสำหรับบุคคลมาเรียนคอร์สนี้
 • บุคคลในสายงานที่ต้องการจัดการกับข้อมูลให้เป็นระบบ เช่น ผู้ทํางานเกี่ยวกับสายงาน HR, Call Center และรวมไปถึง Customer Service

 • บุคคลที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการคํานวณ ประมวล และสรุปผลข้อมูลในจํานวนมาก

 • บุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการนําโปรแกรม Excel ไปประยุกต์ใช้ในสายงานทรัพยากรบุคคล

หลักสูตร
บทที่ 1
แนะนำบทเรียน
02:19
บทที่ 2
วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร
00:36
บทที่ 3
ตัวอย่างการทำงานกับฟอร์มอัจฉริยะ (e-Forms & e-Documents)
08:20
บทที่ 4
ตัวอย่างการจัดการข้อมูลประจำวันของงาน HR (Daily Database Management)
07:01
บทที่ 5
ตัวอย่างการทำรายงานแบบอัจฉริยะ (Dynamic Monthly Report)
06:34
บทที่ 6
ความสามารถอื่นๆ ของ Excel ที่จะช่วยให้ลดเวลา ค่าใช้จ่ายและความผิดพลาด (การตั้งค่า Excel Options)
09:45
บทที่ 7
เทคนิคการตั้งชื่อช่วงเซลล์ (Range Name) เพื่อสะดวกในการเขียนสูตร
10:24
บทที่ 8
คำแนะนำในการตั้งชื่อช่วงเซลล์ (Range Name)
09:05
บทที่ 9
การหาวันครบทดลองงานจากวันเริ่มงาน
08:43
บทที่ 10
การแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดต้องประเมินผลล่วงหน้า
10:59
บทที่ 11
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลประเภทวันที่ (Date Format)
09:23
บทที่ 12
ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประเภทวันที่ เช่น DATE, WEEKDAY, TODAY, MONTH, YEAR
09:52
บทที่ 13
การตั้งค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับวันที่และเวลา ในเครื่องที่ใช้งาน
09:29
บทที่ 14
การจัดรูปแบบวันที่ให้แสดงผลเป็นลักษณะต่างๆ
09:29
บทที่ 15
การจัดรูปแบบวันที่โดยการใช้สูตร (TEXT)
08:21
บทที่ 16
ตัวอย่างการใช้รหัสแทนการลาแต่ละประเภท
09:11
บทที่ 17
การนับจำนวนวันลาหรือวันทำงานแบบอัตโนมัติ
08:59
บทที่ 18
การรวมชั่วโมงทำงานและการคิดค่าตอบแทนแบบอัตโนมัติ
10:11
บทที่ 19
การสร้างรายการเลือก (List) เพื่อเลือกเดือนในแบบฟอร์ม
07:37
บทที่ 20
การสร้างรายการเลือก (List) เพื่อเลือกเดือนในแบบฟอร์ม (ต่อ)
03:41
บทที่ 21
การจัดรูปแบบ (Format Cells) ข้อมูลวันที่ ให้แสดงเป็นวันที่และวันในสัปดาห์
06:13
บทที่ 22
การจัดรูปแบบ (Format Cells) ข้อมูลวันที่ ให้แสดงเป็นวันที่และวันในสัปดาห์ (ต่อ)
03:37
บทที่ 23
การทำให้วันหยุดประจำสัปดาห์มีแถบสีต่างจากวันธรรมดาโดยอัตโนมัติ (Conditional Formatting)
10:07
บทที่ 24
การตรวจสอบวันหยุดนักขัตฤกษ์ในแต่ละเดือน
09:43
บทที่ 25
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลประเภทเวลา (Time Format)
09:14
บทที่ 26
การสร้างตารางบันทึกเวลาการทำงานในแต่ละวัน
09:47
บทที่ 27
การกำหนดเงื่อนไขการทำงานล่วงเวลา
10:19
บทที่ 28
การคำนวณชั่วโมงทำงานล่วงเวลา
10:44
บทที่ 29
การจัดรูปแบบ เวลา และ ข้อความ ในแบบฟอร์ม
06:40
บทที่ 30
การสร้างตารางเงื่อนไขคะแนน
09:42
บทที่ 31
การตัดเกรดด้วยฟังก์ชัน IF และการสร้างเงื่อนไขซ้อนกันหลายชั้น
08:40
บทที่ 32
การตัดเกรดด้วยฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อลดความยาวของสูตร
09:49
บทที่ 33
การเก็บข้อมูลวันเข้างานที่ถูกต้อง
07:58
บทที่ 34
การคำนวณหาอายุงานของพนักงาน
04:34
บทที่ 35
การคำนวณหาสิทธิวันลาพักร้อน ตามช่วงอายุงาน
07:43
บทที่ 36
การคำนวณหาสิทธิวันลากิจ ตามช่วงอายุงาน
07:41
บทที่ 37
การแยก คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล ออกจากกันด้วย Text to Column
07:40
บทที่ 38
การแยก คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล ออกจากกันด้วยการใช้สูตร
11:39
บทที่ 39
การตัดคำ ข้อความหรือตัวเลข ไปแยกกรอกลงในแบบฟอร์ม
08:39
บทที่ 40
การแยกข้อมูลการรูดบัตรที่เป็น Text File ออกเป็นแต่ละคอลัมน์
09:48
บทที่ 41
การเปลี่ยนข้อความบางคำในประโยค ให้เป็นคำใหม่โดยอัตโนมัติ
10:01
บทที่ 42
หลักการออกแบบฐานข้อมูลด้วย Excel
10:53
บทที่ 43
การออกแบบผลลัพธ์ (Output) ที่ต้องการ ทั้งบนหน้าจอและการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
12:28
บทที่ 44
การเชื่อมโยงตารางฐานข้อมูลจากหลายๆ ตารางเข้าด้วยกัน
13:08
บทที่ 45
การสร้างเงื่อนไขเพื่อใช้แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล
06:35
บทที่ 46
การแสดงข้อมูลพนักงานจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไข
12:43
บทที่ 47
การออกแบบรายงานสำหรับ HR
08:02
บทที่ 48
แนะนำการใช้ PivotTable เพื่อสรุปข้อมูลจากตารางข้อมูล
08:34
บทที่ 49
การสรุปข้อมูลด้วย PivotTable และ PivotChart
13:22
บทที่ 50
การสร้างกราฟด้วย PivotChart จากข้อมูลที่สรุปมา
09:57
บทที่ 51
การใช้ Slicer และการตกแต่งรายงานให้ดูง่าย
10:40
บทที่ 52
การออกแบบแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน (ตอนที่ 1)
09:15
บทที่ 53
การออกแบบแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน (ตอนที่ 2)
10:13
บทที่ 54
การออกแบบตารางเก็บประวัติการจ่ายค่าจ้างรายเดือน (ตอนที่ 1)
09:19
บทที่ 55
การออกแบบตารางเก็บประวัติการจ่ายค่าจ้างรายเดือน (ตอนที่ 2)
10:16
บทที่ 56
การดึงข้อมูลการจ่ายของพนักงานแต่ละคนในแต่ละเดือน มากรอกลงแบบฟอร์มอัตโนมัติ (ตอนที่ 1)
13:40
บทที่ 57
การดึงข้อมูลการจ่ายของพนักงานแต่ละคนในแต่ละเดือน มากรอกลงแบบฟอร์มอัตโนมัติ (ตอนที่ 2)
10:56
บทที่ 58
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา
03:41
ประวัติผู้เขียน
วิทยากรอิสระ อาจารย์พิเศษ นักเขียน และที่ปรึกษาองค์กร
ผู้ออกแบบหลักสูตร Excel for HR เป็นคนแรก และบรรยายให้กับสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มานานกว่า 10 ปี
เป็นผู้เขียนหนังสือ Excel for HR หนังสือคอมพิวเตอร์เล่มแรกเพื่อคน HR โดยเฉพาะ
ประเมิน
4.8
ติดต่อ Support Center